به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات


واقع بین باشیم.

بنام خدا

ساختمان ایمان انسان با همه جوانبش ساختمان می شود.

باسلام.هرازگاهی مطالبی را می بینیم ومی شنویم که انسان رابفکرفرومی برد ازجمله اینکه مخترعان ومکتشفان وآنهایی که بنوعی خدمتی برای پیشرفت بشریت کرده اند باتوجه به اینکه اهل دیانت وعبادت وتقوا وپرهیزگاری هم اگرنباشند جایشان درروزقیامت دراعلا علیین است وازما بهترانند.درعوض مسلمانان ومومنانی که اهل عبادت وطاعت وبنده بوده لکن ازگناه ومعصیت عمدا یا سهوا پرهیزنمی کنند جایشان درنارعلیم دوزخ سوزان است.مصداق جمله ذیل:

(می اندیشم که خم و راست شدن "ادیسون" در آزمایشگاهش وقتی که می خواست لامپ برق را اختراع کند، زیباترین نماز ها بود.تصور می کنم که "مادام کوری" که بهترین سوخت هسته ای (رادیوم) را کشف کرد، وقتی از صبح تا شب آن چنان غرق تحقیق بود که لب به هیچ خوراکی نمی زد با شکوه ترین روزه ها را گرفت.می نگرم که "گراهام بل" و همکارش "واتسون" فاصله دو اتاق طبقهٔ بالا و پایین را می رفتند و می آمدند تا تلفن اختراع شد، بهترین هرولهٔ حج شکل گرفت‌.می بینم که "خیام" با تبدیل ریاضیات از خطوط و اشکال به إعداد و محاسبات منزه ترین خمس و زکات را در طول 90 سال پرداخت کرده.می اندیشم...تصور می کنم...می نگرم...می بینم...

عدالت خداوند این نیست که اینان را در آتش بسوزاند ولی کسانی که حق می خورند ولی حج می روند، کسانی که اختلاس می کنند ولی خمس و زکات می پردازند،و کسانی که نان دیگران را می برند ولی روزه می گیرند به بهشت بروند !!! حتماً معنی عدالت خدا این نیست!!!)

ایمان راسخ

خدای سبحان وقتی حضرت آدم ع را به زمین هبوط داد براو دین وباوربه توحید را فرض نمود تا با تاسی از شاخص توحیدی وایمان راسخ به وحدانیت خداوند وانجام اعمال نیک وپرهیزاز اعمال بد راه فلاح ورستگاری را پیشه خود سازد واین اصل را به فرزندان خود وآیندگان بیاموزد.براساس همین اصل بود که دین واعتقاد وعمل به اعمال دین شکل گرفت.

هریک از انبیا برحسب زمان ومکان وپیشرفت دانایی انسان، توحید وانجام واجبات الهی را برای امتان خود عرضه نموده واز آنان خواستند تا درانجام فرایض دینی کوشا بوده واهتمام ورزند.انبیای الهی یکی پس از دیگری علاوه براینکه دین را برمحوریت توحید تاکید داشتند.درتداوم حرکت زندگی بشری وموفقیتهایی را که کسب می نماید از انبیای بعد از خود سخن به میان آورده که تکمیل کننده دین موجود در زمان خود خواهند بود.

این اصل ادامه داشت تا اینکه حضرت عیسی ع درانجیل عنوان میکند که آخرین پیامبروحی کسی نیست جزحضرت ختمی مرتبت محمد ص که او را احمد می خواند.پس همه ادیان الهی سخن از توحید وانجام عمل نیک وپرهیز از بد واعمال ممنوعه داشتند وآخرین دین حق نیز که تکمیل کننده همه ادیان توحیدی است انسان را به وحدانیت خداوند.وحی انبیای الهی، عدالت،اعتقاد به معاد ودرنهایت اعتقاد به پیشوایان دینی درزمان فقدان حضورانبیای الهی دعوت می کند.

درهیچیک از ادیان توحیدی وحتی برخی ادیان غیرتوحیدی که توسط برخی انسانهای خود باور تشکیل شده است انسان را دعوت به انجام عمل قبیح وتضییع حقوق همنوع  دیده نمی شود.درهمین راستا هریک ازاعمال انسان چه نیک وچه بد دارای امتیازات مثبت ومنفی است که نه پوشاننده کسری عمل دیگرونه نقصان کننده عمل خیری باشد. (فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره).

همانگونه که یک انسان مومن مسلمان حق ندارد علاوه نمازگزاردن ،غیبت وتهمت به دیگران را روا دارد وبا امساک درروزه داری ربا ورشوه ومال مردم را بخورد. وحج بجا آورده و در کسب وکار کم فروشی کرده وحق دیگران را ضایع نماید.یک انسان غیرمسلمان نیز نمی تواند دلخوش به این باشد که با خدمتی به بشریت دراعلا علیین بسربرد و از عواقب گناهانی از جمله شرب خمروزنا و هرعمل قبیحی دیگر مصون باشد.عمل خیر حسنه خود را دارد وعمل شر ومعصیت پروردگار نیز سیئه خود را.

درمیان مسلمانان نیز همچنین است. مگرمیشود که نمازخواند وروزه گرفت ولی سایراعمال دین راباورنداشت ،یا اینکه به زبان باورکرد ودرعمل ازآن طفره رفت.همه اعمال دین بیک نوع از اهمیت خاص خود برخوردارهستند.

اصلا قراراست که نماز ما رااز پلیدی ها وزشتیها بدوردارد. امساک در روزه علاوه براینکه شکم ما را از حرام تهی نموده روح ما را نیز در عبودیت پروردگارصیقل دهد.حج وجهادهم به همین منوال ودر نهایت خمس وزکات هم دل کندن از مال دنیا و امرونهی هم برای اصلاح جامعه وتولی وتبرا هم  همان خط قرمزی است که علما وپیشوایان دینی ما عنوان می دارند.

اما ما باز هم بوفورشاهد آن هستیم که یک عمل خیر غیرمسلمان را همچون پتکی برسر ما می کوبند وخود نیز مسروروشادمان از عیبجویی همنوع مسلمان خود.اینگونه افراد زمانیکه دینداران می خواهند امربمعروف نموده وهمنوع خود را در زمینه بازداشتن از عمل قبیحی نصیحت نموده یا  جبرا او را از اینکاربازدارند می گویند که اینان تعامل گرا نیستند واز آرامش بدشان می آید.درحالیکه نمی دانند این آرامش پایانی ندارد وکانون خود را نیز پس از چندی فروخواهد ریخت.

آنجائیکه دین باوران واقعی به دین باوران زبانی توصیه وتاکید می کنند که با خناسان دمخورنشده و زمام امور جامعه دینی را به آنان نسپرده وبا آنها همکلام نشده ومشورت ننمایند. ضمن طرد خداباوران ،آنها را انسانهایی لجوج وبه اصطلاح امروزی گروه فشارمی نامند که می خواهند جامعه را به انزوا بکشانند.

بارها شده که دیدیم وشنیدیم که اینگونه افراد دین را به مصلحتی برطاق سینه کوبیده ودرخلوت بریش دین ودینداران می خندند.هرچند آنها نیز به ظاهراهل دیانت ونماز وروزه وجماعت و حضوردرمجالس ومحافل دینی هستند اما چه سود که فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا هستند.در بحث دین نیز اگربا آنها همکلام شوی همچون ارسطو وافلاطون با تو از دین سخن می رانند که تو گویی همانانند.اما در عمل از دینداران واقعی گریزانند چرا که دوسه روزه دنیایشان با دوستی با خداباوران واقعی به خطر می افتد.

از تعامل سخن می گویند. اما تعاملی که موقعیتشان را تثبیت نماید نه احقاق حق واجرای عدالت دینی را!

ازمصلحت سخن دارند. اما مصلحتی که ضرری برای تداوم بودنشان درجایگاه حاضرنداشته باشد!

از وحدت سخن می رانند.اما وحدتی که  درحول محور تداوم حکومتشان حرکت کند!

واز دیگران سخن دارند.دیگرانی که نه دین سرشان می شود ونه عقلانیت، بلکه امتیاز فراوان میگیرند وقطره چکان امتیاز می دهند.تو باید همه خواسته هاشان را برآورده سازی وآنان ذره ای ازنیازهای واقعی تان را،آنهم نه برای همگان بلکه فقط برای توکه با آنها دمخورشدی.!

حال خود قضاوت کنیم که اسلام ومسلمان ومتدین وعامل واقعی به احکام الهی بهتراست یا تعامل گرایی که همه دین ودنیای ما را درخود فروبلعد.انسان چه مسلمان وچه غیرمسلمان همه وهمه باید درمسیر انسانیت وعمل به احکام الهی حرکت کند. نه فقط به یک داشته خود اتکا نموده وخود را رستگاربداند. وغیرمسلمان نیز اگر همه واجبات دینی خود را موبمو اجرا نماید باز هم در اصل اینکه پیامبران آنها تاکید نموده بودند که پیامبری با دین کاملتر ظهور خواهد کرد وآنها این اصل را پشت سر گذاشته وعمدا به آن بی اعتنا بوده اند در روز جزا مورد بازخواست قرارخواهند گرفت ودرعصر دهکده جهانی وفوران اطلاعاتی دیگرهیچ عذر وبهانه ای برایشان متصورنخواهد بود.

در نهایت برمومن مسلمان واجب است تا علاوه برعامل بودن براحکام دینی آنهم نه فقط برانجام فریضه نماز وروزه بلکه تا انتهای فروع دین که برائت از شرک وکفرونفاق و پلیدی است مسلمان بودن خود را به اثبات برساند وعمل خیررااز هرکس دید ستایش نموده وعمل قبیح را نیز نکوهش نماید حتی اگراز منصوبین وامرای خود باشد.وحتی اگرضرری بردنیای او داشته باشد.نه اینکه زشتیهای هرآنکس که دستش کوتاه است را ببیند وبرسرش بکوبد وهمان زشتی را از مافوقش دیده وبه مصلحتی زبان درکام فروبرد.در آنطرف قصه یک خیراز غیرمسلمان دیده وآنرا بتی درست کرده برسرمسلمانان بکوبد وهزاران پلیدی وزشتی آنان را نیک جلوه داده یا چشم پوشی کند.

پس بیاییم خود رابسازیم وزبانی گویا درنشراحکام الهی آنهم به صراحت داشته باشیم.

محمدعلی یوسف زاده

کارشناس امورفرهنگی

09/09/1395

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
اشتراک گذاری مطلب

تکرارکوفه حاشا وکلا

                                 بنام خدا

اعلام وفاداری به رهبرمعظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای

سلام.

درکشورما چه خبراست؟!ماراچه شده است؟!به کجا می رویم؟!

پس از قرون متمادی وبا مبارزات خستگی ناپذیراحراروعلما ومجاهدان درراه حق که درمقابل کفروظلم وستم ایستادند تا بلاخره حکومت اسلامی با محوریت ولایت فقیه را پایه ریزی کردند.خونها ریخته شد.مصیبتها براهل ایمان وارد گردید وچشمها اشک خون شد وجوانانی با شهادتشان نقاب خاک را بصورت زدند وجوانانی نیزبا نقص عضوجسم زندگی سختی را ادامه دادند تا حکومتی دینی پا برجا شود.

توطعه های بیرونی که جای سوال ندارد.کسانیکه با تشکیل حکومت دینی تمام امیال دنیوی آنها دراین سرزمین به باد فنا رفت وچیره قرون متمادیشان بیکباره بسته شد وبرهمین اساس بنای ناسازگاری واهتمام برای برهم زدن حکومت اسلامی را بیش ازپیش نمودند ومیکنند وخواهند کرد.وهیچ جای سوالی برای ما باقی نمی ماند.

ازکودتای بیست وهشت مرداد سی ودو تا پانزده خرداد چهل دو تا دولت موقت اول انقلاب وکودتای نوژه وقائله طبس وماجرای بنی صدرومنافقین وجنگ تحمیلی وتحریمهای همه جانبه و غیره وذالک.

همه این اموری که یاد شد از طرف دشمنان خارجی امری عادی است چون آنها دشمن دین وآئین وتمامیت ارضی وآزادگی واستقلال ما هستند.واز طرفی دسترسی وتاراج به اموال ملل مسلمان وآزادیخواه را برای خودشان کمی یا برای همیشه از دست رفته می بینند وبرهمین اساس دشمن ما محسوب شده ودرصف مقابل ما قرارمیگیرند.

حال تکلیف ما با خودی های با هویت ایرانی وبعضا اسلامی روشن نیست.اینها هم دوگروه هستند.عده ای همچون بنی صدرومنافقین ونهضت به اصطلاح آزادی وبرخی روشنفکران بظاهرمسلمان بازهم پس ازمدتی تکلیفشان مشخص می شود که درردیف وسنگردشمن قرار میگیرند.اما!!!

تکلیف ما با کسانیکه درجنگ درکنارما بودند اما گرای ما را به دشمن می دادند.کسانیکه درهمان ایام وقتی شیربچه های این مرز وبوم پوزه دشمن رابخاک می مالیدند آنان درفکراحتکار واختلاس درپول ومال ومایحتاج این ملت شریف بودند.اختلاس کنندگان بانکی زمان جنگ.پس از آن.ماجرای شهرداری تهران(کرباسچی).شهرام جزایری ومدیران ارشد دولتی.بابک زنجانی ودولتیون.خاوری.وخاندان هاشمی وحالا هم سرخه ای ها.وکسانیکه پای اجانب را با وجود شناخت کامل از اینکه از هیزم آنان برایمان آبی گرم نمی شود به این کشوربازمیکنند.معلوم نیست.

این افراد در مسجد ومنبر ومحراب وتکیه زیربیرق علم حضرت عباس ع  ودرتلاوت قران وتدریس نهج البلاغه وحتی بعضا درجبهه های نبرد درکنارما هستند.ولی یک چیز را خوب درک نکرده اند.(اشداء علی الکفاررحماء بینهم.)

تازه با چپاول کشوروگرفتن خوی ومنش اشرافیگری آنهم با بیت المال،بازهم نظام اسلامی.ولایت فقیه.ارزشهای دینی.ومبارزات خستگی ناپذیرملت غیور را به باد انتقاد گرفته. وبا هجمه های همه جانبه درصدد تخطئه درمسیردرست نظام اسلامی بوده ونوکری خود را خواسته وناخواسته به استکبار ثابت می کنند.

خدایا چرا مال دنیا برای شریح قاضی شیرین نشست تا رای به خروج از دین فرزند پیامبر ص(امام حسین ع)بدهد؟چرا شهوترانی فرمانروای زمان حضرت یحیی ع موجب بریده شدن راس مبارک آن پیامبرعزیز شد؟ وچرا چرا چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رادمردان بدانند راهی را که درپیش گرفته ومصمم به تداوم آن هستیم،راهی درست ونهایتش وصل به حمل المتین الهی است.

ازمبارزات حضرت امام روح اله ره از مبارزه با حکومت خودکامه پهلوی.از شرکت درجنگ با صدام واستکبارجهانی.از خدمت درمتن نظام برای احیای ارزشهای دینی ومحرومیت زدائی.واز حضوردرخط مبارزه با صهیونیستهای جنایتکار وتکفیریون ووهابیون ازخدا بیخبر.همه این مسیردر راستای خط سرخ حسینی قراردارد.

آنجائیکه تئوریسین استکبارجهانی برعلیه مسلمانان(فوکویامای آمریکایی ژاپنی الاصل)میگوید شیعه دوبال دارد که یکی بال شهادت وپیروی ازامام حسین ع(بال سرخ) ودیگری بال مهدویت وانتظارفرج منجی عج (بال سبز)است.تا زمانیکه این دوبال را دارد کسی را جرات مبارزه با آنان نیست.پس بایداین دوبال آنان را از ریشه سوزاند.

حال ای شیعه دشمن دوبال سرخ حسینی وسبزمهدوی تو را میبیند ونااهلان داخلی نیز با انواع شیطنتها سعی درکند کردن پرپرواز تو دارند مبادا سستی بخرج داده وخطای نااهلان وچپاولگران را بپای دین وحفظ نظام بگذاری. راهمان درست است.ضمن برائت از چپاولگران واختلاس کنندگان وبی غیرتان سیاسی واقتصادی وبرافراشتن پرچم مبارزه با آنها توام با مبارزه با دشمان خارجی، حتی اگر کسی درکوچه نه تنها سلاممان نکند بلکه به سلاممان نیز پاسخ ندهد باز هم راه ما راه علوی وحسینی ومهدوی علیهم السلام است.تا پای جان تحت فرمان امام ومقتدای خودامام خامنه ای خواهیم ایستاد.فاستقم کما امرت.

التماس دعا05/05/1395منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

دمی باکلام مولا علی ع

ترجمه خطبه 32 نهج البلاغه – سخنرانی حضرت در مسجد كوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

 

(در سال 37 هجرى در مسجد كوفه در شناخت مردم و روزگاران پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ايراد كرد)
فهرست مطالب
1-

سير ارتجاعى امّت اسلامى
2-

 اقسام مردم (روانشناسى اجتماعى مسلمين، پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)
3-

 وصف پاكان در جامعه مسخ شده
4-

 روش برخورد با دنيا

1-

سير ارتجاعى امّت اسلامى

 
اى مردم، در روزگارى كينه توز، و پر از ناسپاسى و كفران نعمت‏ها، صبح كرده‏ ايم، كه نيكوكار، بدكار به شمار مى ‏آيد، و ستمگر بر تجاوز و سركشى خود مى ‏افزايد. نه از آن چه مى ‏دانيم بهره مى‏ گيريم و نه از آن چه نمى ‏دانيم، مى ‏پرسيم، و نه از حادثه مهمّى تا بر ما فرود نيايد، مى ‏ترسيم

2-

 اقسام مردم (روانشناسى اجتماعى مسلمين، پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)
در اين روزگاران، مردم چهار گروه ‏اند:

-  گروهى اگر دست به فساد نمى ‏زنند، براى اين است كه، روحشان ناتوان، و شمشيرشان كند، و امكانات مالى، در اختيار ندارند.

-  گروه ديگر، آنان كه شمشير كشيده، و شرّ و فسادشان را آشكار كرده‏ اند، لشكرهاى پياده و سواره خود را گرد آورده، و خود آماده كشتار ديگرانند. دين را براى به دست آوردن مال دنيا تباه كردند كه يا رييس و فرمانده گروهى شوند، يا به منبرى فرا رفته، خطبه بخوانند. چه بد تجارتى، كه دنيا را بهاى جان خود بدانى، و با آنچه كه در نزد خداست معاوضه نمايى

 

- گروهى ديگر، با اعمال آخرت، دنيا را مى ‏طلبند، و با اعمال دنيا در پى كسب مقام‏ هاى معنوى آخرت نيستند، خود را كوچك و متواضع جلوه مى‏ دهند. گام‏ها را رياكارانه و كوتاه بر مى‏ دارند، دامن خود را جمع كرده، خود را همانند مؤمنان واقعى مى ‏آرايند، و پوشش الهى را وسيله نفاق و دو رويى و دنيا طلبى خود قرار مى ‏دهند.

-  و برخى ديگر، با پستى و ذلّت و فقدان امكانات، از به دست آوردن قدرت محروم مانده‏ اند، كه خود را به زيور قناعت آراسته، و لباس زاهدان را پوشيده‏ اند. اينان هرگز، در هيچ زمانى از شب و روز، از زاهدان راستين نبوده ‏اند.
3-

وصف پاكان در جامعه مسخ شده
در اين ميان گروه اندكى باقى مانده‏ اند كه ياد قيامت، چشم‏ هايشان را بر همه چيز فرو بسته، و ترس رستاخيز، اشك‏هايشان را جارى ساخته است، برخى از آنها از جامعه رانده شده، و تنها زندگى مى‏ كنند، و برخى ديگر ترسان و سركوب شده يا لب فرو بسته و سكوت اختيار كرده ‏اند، بعضى مخلصانه همچنان مردم را به سوى خدا دعوت مى‏ كنند، و بعضى ديگر گريان و دردناكند كه تقيّه و خويشتن دارى، آنان را از چشم مردم انداخته است، و ناتوانى وجودشان را فرا گرفته گويا در درياى نمك فرو رفته‏ اند، دهن‏ه ايشان بسته، و قلب‏ هايشان مجروح است، آنقدر نصيحت كردند كه خسته شدند، از بس سركوب شدند، ناتوانند و چندان كه كشته دادند، انگشت شمارند.
4-

 روش برخورد با دنيا
اى مردم بايد دنياى حرام در چشمانتان از پر كاه خشكيده،  و تفاله‏ هاى قيچى شده دام داران، بى ‏ارزش‏تر باشد، از پيشينيان خود پند گيريد، پيش از آن كه آيندگان از شما پند گيرند، اين دنياى فاسد نكوهش شده را رها كنيد، زيرا مشتاقان شيفته‏ تر از شما را رها كرد.
مى ‏گويم: بعضى از نادانان اين خطبه را به معاويه نسبت داده ‏اند، ولى بدون ترديد اين خطبه از سخنان امير مؤمنان عليه السّلام است. «طلا كجا و خاك كجا آب گوارا و شيرين كجا و آب نمك كجا» دليل بر اين مطلب سخن «عمرو بن بحر، جاحظ» است كه ماهر در ادب و نقّاد بصير سخن مى ‏باشد، او اين خطبه را در كتاب «البيان و التبيين» آورده و گفته است: آن را به معاويه نسبت داده ‏اند. سپس اضافه كرده كه اين خطبه به سخن امام عليه السّلام و به روش او در تقسيم مردم شبيه ‏تر است. و اوست كه به بين حال مردم، از غلبه، ذلّت، تقيّه، و ترس واردتر است، سپس مى ‏گويد: «تا كنون چه موقع ديده ‏ايم كه معاويه در يكى از سخنانش مسير زهد پيش گيرد و راه و رسم بندگان خدا را انتخاب كند»منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

سردارعلی عبدالهی درعملیات نصرهشت ارتفاعات گردرش بانه

بنام خدا

سلام.درایام عیدسعیدومبارک فطرقرارداریم،ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات برای تمامی مومنین ومومنات،درخبرهاآمده که سردارعلی عبدالهی بعنوان معاونت نیروی ستادکل نیروهای مسلح کشوربفرماندهی کل قوا رهبرمعظم انقلاب اسلامی منصوب شده است.باتوجه به سوابق اجرائی وعملیاتی ایشان که از عضویت درسپاه وفرماندهی لشکرقدس واستانداری گیلان وسمنان ومعاونت وفرماندهی نیروی انتظامی کشورومعاونت وزیرکشورومسئولیتهای نظامی رده بالا،این انتصاب وبکارگیری چنین نیروی ارزشی خدمتگزارمنشاء خیروبرکت برای نظام می تواندباشد.باتبریک این اتفاق میمون به همه ملت ایران خاصه رزمندگان هشت سال دفاع مقدس وبطوراخص به گیلانیها و رودباریهای قهرمان بهانه ای شدتا خاطره ای راکه خودم از نزدیک با ایشان داشتم را بیان کنم.

پائیزسال 1366ارتفاعات گردرش درعمق خاک عراق درمنطقه عمومی بانه بدست رزمندگان دلیرلشکرقدس گیلان بفرماندهی ایشان ولشکرویژه شهداء مشهدبفرماندهی سردارسرافرازشهیدمحمودکاوه وتنی چنداز یگانهای عملیاتی سپاه فتح شد،حقیرنیزافتخارحضوردراین عملیات راباتوجه به مجروحیتی که از عملیاتهای قبلی داشتم بصورت پشتیبانی را داشتم.

مقرما بعنوان بنه تدارکات بسیج لشکرکه حقیرمسئولیت آنرابرعهده داشتم درکمرکش این کوه بالاتراز رودخانه خروشانی که از ته دره عبورمیکردقرارداشت.یعنی نیروهای لشکرقدس با عبوراز رودخانه وسیع وپرآب ابتدا به مقرما می رسیدند سپس از آنجابا پای پیاده بطرف ارتفاع گردرش حرکت می کردند.لجستیک سپاه وجهاد تا مقرما را جاده زده بودند واز آنجا به بعدبعلت شیب بسیارزیاد امکان جاده زدن نبود واز طرفی درتیررس دشمن نیز قرار داشتیم وعبورمرورما را با گلوله پاسخ می دادند.

دربنه تدارکات انواع مهمات واسلحه وآذوغه وابزاراآلات مهندسی جنگ اعم از سیم خارداروگونی وحلب وتخته وتراورزوسایرملزومات جنگ دردل کوه بصورت غار سنگرفرم تعبیه شده ونگهداری می شدتا برای رزمندگان به خط فرستاده شود.البته رزمندگان یا شخطا ملزومات موردنیازخط راکول گرفته آنها رامی بردندویا اینکه بار الاغ وخرکرده ومی بردند.

یکی از شبها من که خوابم نمی برددر سنگردرازکشیده بودم وسایرنیروها که حدود هفت هشت نفری می شدیم خوابیده بودند.حدود ساعت سه شب بودکه دیدم درب سنگرکه همان پتوی آویزان جلوی ورودی بودکناررفت ودر دل تاریکی چهره ای ظاهرشدکه به سیاهی می زد.ابتدا فکرکردم که شایددشمن برای شناسائی آمده باشد.تا خواستم دست به اسلحه برده یا کاری دیگربکنم با صدای خسته وآرام گفت:ناراحت نباش منم>عبدالهی

منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

اقتصاددردولت 11دهم

تاریخ انتشار : ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵
کد خبر : 126176
نسخه چاپی نسخه چاپی
8دی گزارش می دهد؛

وعده دولت برای بهبود اقتصاد کشور/ بررسی کارنامه اقتصادی دولت یازدهم در ۳ سال گذشته از نگاه کارشناسان

سیدمحمدحسین میرحسینی
Capture

حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم میگذرد و مردم همچنان منتظر گشایش های اقتصادی وعده داده شده از سوی دولت تدبیر و امید هستند.

سرویس سیاسی ۸دی؛

حدود سه سال از روی کارآمدن دولت یازدهم میگذرد و مردم همچنان منتظر گشایش های اقتصادی وعده داده شده از سوی دولت تدبیر و امید هستند.

همگان نیک میدانند که دولت یازدهم از میان شعارهایی که در ایام انتخابات برای خود برگزید و بر آنها بیش از همه تاکید و تصریح نمود و همچنین طرح آنها تاثیر فراوانی در گرایش و اقبال مردم به این دولت نشان داد، دو شعار رفع مشکلات اقتصادی و رفع تحریمها بوده است.

در تحلیلی کوتاه سعی نمودیم با ارائه برخی مستندات و با نظر کارشناسان اقتصادی، نشان دهیم که آیا دولت با گذشت تقریبا سه سال از زمان آغاز به کارخود،در عمل به وعده های اقتصادی خود موفق بوده است یا نه؟

افت سرمایه گذاری خارجی

به‌رغم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ باسرمایه ‌گذاری خارجی و رفت و آمدهای دیپلماتیک با قدرت‌های بزرگ، عملاً وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره‌های گذشته افت محسوسی داشته است

برای تحلیل روند تغییرات نرخ رشد اقتصادی درسه سال اخیر، می‌توان سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد اقتصادی هرسال را مورد بررسی قرارداد. بانگاهی به روند تغییرات نرخ رشد، درمی‌یابیم که سهم بخش کشاورزی درتولید ناخالص داخلی درسال ۱۳۹۱، ۱۵.۹درصد بوده است که درسال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ سهم این بخش کاهش‌ یافته و در سطح ۱۰ درصد ثابت بوده است. اما سهم بخش ساختمان درنرخ رشد اقتصادی درسال۹۴و۱۳۹۳ صفردرصدبوده است که ناشی از رکود شدید دراین بخش است.

شاخص قیمت مصرف ‌کننده (ppi)

بانگاهی به تغییرات شاخص قیمت درتیرماه سال ۱۳۹۴ ومقایسه آن باتیرماه سال ۱۳۹۳ درمی‌یابیم که شاخص قیمت انواع خوراکی وآشامیدنی افزایش ۱۶ درصدی را تجربه کرده است. علاوه برآن شاخص قیمت گروه پوشاک وکفش، ۱۱.۳ درصدافزایش وشاخص قیمت درگروه مسکن،آب وبرق و سایرسوخت‌ها ۱۳.۳ درصدافزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت گروه بهداشت ودرمان در این بازه ‌ی زمانی، افزایشی بیش از ۲۶ درصدی راتجربه کرده است که این افزایش شدید ، باوجود اجرای طرح تحول درنظام سلامت توسط دولت، عجیب به ‌نظر می‌رسد و بیانگرناکارایی این طرح درکنترل قیمت‌ها دراین بخش است. گروه دخانیات باکاهش ۴.۶ درصدی دراین بازه ‌ی زمانی، تنها گروهی است که کاهش قیمت را در این یکسال را تجربه کرده است.

جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی

براساس اعلام کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل (آنکتاد) درنخستین سال اجرای توافق ژنو، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان ۲ میلیاردو۱۰۵ میلیون دلار بوده که بیانگرکاهش ۳۱ درصدی است. همچنین دراین زمینه رتبه ایران در رده‌بندی جهانی ۱۴ پله سقوط کرد. پس ازتوافق ژنو، مسئولان اعلام کردند شرایط برای همکاری تجاری و اقتصادی ایران با دیگرکشورهابه ‌مراتب بهبود خواهد یافت. اما این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم اتخاذ سیاست‌های هماهنگ باسرمایه‌گذاری خارجی وارتباطات نزدیک با قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان، عملاً وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی درکشور نسبت به دوره‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده است. براساس این گزارش درسال۲۰۱۵ایران ازنظرمیزان جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، دررده‌بندی جهانی۱۴ پله نسبت به سال قبل ازآن نزول داشته است.(۱)

افزایش ضریب جینی

دکتر حجت‌الله عبدالملکی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)،درخصوص افزایش ضریب جینی در ۳ سال گذشته اظهارکرد: بیشترشدن ضریب جینی در دولت یازدهم به این دلیل است که توزیع درآمد درمدت مذکور بدتر شده است.

وی ادامه می دهد : متاسفانه روند بهبودی ضریب جینی پس از ۷ سال دردولت یازدهم متوقف شده واین نشان دهنده بازگشت به عقب است.

دکترعبدالملکی همچنین اشاره میکند: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند و فقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، ضریب جینی افزایش پیدا میکند. این مسئله میتواند ناشی ازسیاستهای اشتباه اقتصادی وبی برنامگی اقتصادی دولت باشد.(۲)

وی درباره دلایل افزایش میزان چک‌های برگشتی دردولت مدعی تدبیر و امید نیزگفته است: وقتی ۹۴ هزارمیلیاردتومان چک درسال ۹۴ برگشت خورده، یعنی تولیدکنندگان ما دروضعیت بسیار بدی قراردارند و رکود ازآن چیزی که فکرش را هم میکنیم، بدتر است. معمولاچکهای مدت داری که پاس نمیشود، متعلق به تولیدکنندگان است.

رشد دوبرابری نقدینگی در سه سال اخیر

حسن روحانی در سال ۱۳۹۱ با انتقاد از رشد نقدینگی در دولت های نهم و دهم گفته بود: «رشد نقدینگی سیل بنیان‌کن است حالا بانک مرکزی نرخ تورم را هرچقدر می‌خواهد اعلام کند، از همین رشد نقدینگی می‌توان فهمید که در کشور چه می‌گذرد.»

روزنامه وطن امروز بااشاره به عبورنقدینگی ازمرز ۱ترلیون در دولت حسن روحانی ، می‌نویسد: اینرقمدرتاریخایرانبی‌سابقهاست. ماجرایرشدتقریبا ۲برابری نقدینگی در۳سال فعالیت دولت یازدهم ازسوی کارشناسان وصاحبنظران حوزه اقتصادی کشور به عنوان یک خطر و فاجعه بزرگ اقتصادی اعلام شد. مردان اقتصادی روحانی درعرض ۷۰۰ روز (فاصله شروع به کار دولت تا ۱۷ مرداد ۹۴) نقدینگی را از ۴۹۲ هزارمیلیارد تومان به ۸۱۶ هزارمیلیاردتومان رساندند. آخرین آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که حجم نقدینگی در دی ماه ۹۴، به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال افزایش یافته بود و این رقم نسبت به اسفندماه پارسال ۲۱.۳ درصد رشد داشته است.

http://www.iranjib.ir/uploads/447.jpg

دکتر جمشید پژویان اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی در دولت یازدهم میگوید:دولتمردان فعلی در دوران دولت قبل که خارج از گود بودند، از افزایش نقدینگی انتقاد می کردند، و اصطلاحا  “از خارج گود می گفتند لنگش کن”، اما در حال حاضر می بینیم که رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی در این دولت شتاب بیشتری گرفته و دولتمردان در مدیریت آن ناتوان هستند.

همچنین دکترمحمد ‌یوسفی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از افزایش نقدینگی به رقم ۹هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در ۳ سال اخیر،  می‌گوید :استقراض از بانک مرکزی در هر شرایطی نقدینگی را بالا می‌برد و دولت یازدهم هم متاسفانه مانند دولت قبل همین روش را دنبال می‌کند،با این تفاوت که روش را تغییر داده و این بار با استقراض غیرمستقیم و کمک بانک‌ها به نقدینگی دامن می‌زند.

این اقتصاددان با بیان اینکه دولت در اقتصاد به مردم آدرس غلط می‌دهد، تصریح می‌کند: دولت یازدهم همانطور که از صندوق توسعه ملی برداشت کرد یا در حوزه معوقات بانکی، وام‌های صنایعی که در بازپرداخت مشکل داشتند تمدید و به‌عنوان وام‌های جدید تلقی کرد، در افزایش نقدینگی هم به مردم آدرس غلط می‌دهد و غیرشفاف برخورد می‌کند.

واردات کالاهای چینی

یکی از وعده های  دکتر روحانی در زمان انتخابات، ایجاد اشتغال برای جوان ایرانی و عدم واردات از کشورهایی چون چین بود که متاسفانه امروز میبینیم هم مسئله بیکاری و هم واردات کالا از چین در وضعیت نامطلوبی به سر میبرد.

روحانی در آن زمان گفته بود: بله اشتغال ایجاد شد اما برای صنایع چین و برای کارگران چینی. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی در سال ۹۳ گفته بود: واردات کالاهای چینی در دولت قبل، سبب اشتغال جوانان چینی و کشورهای دیگر شد.

photo_2016-05-04_12-39-15

اما طبق آخرین آمارها؛ تنها در ۲ سال فعالیت دولت روحانی ۱۱ میلیارد و ۱۷۴ میلیون دلار کالا و خدمات از کشور چین وارد کشور شده است و این در حالی است که حسن روحانی به ۵ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار واردات از کشور چین در طی ۸ سال فعالیت دولت نهم و دهم انتقاد داشت!! (۴)

چنین آمار تکان دهنده از واردات از چین در دولت روحانی نشان دهنده این است که دولت یازدهم بیش از آنکه به فکر عمل کردن به شعارهای انتخاباتی خود و ایجاد اشتغال برای کارگران ایرانی باشد، به فکر پدری برای کارگران چینی و ایجاد اشتغال در این کشور است

افزایش ۴برابری کالاهای مصرفی و تجملاتی آمریکایی!!

دولت روحانی براساس گزارشات گمرک کشور، حجم واردات از آمریکا را چهار‌برابر کرده است! براساس آمار گمرک، واردات کالا از هزار تن در سال ۹۳ به ۱۴۹ هزار تن در سال ۹۴ رسید که نشان از چهار برابر شدن واردات از آمریکا دارد!(۵)

در شش ماهه نخست سال۹۴، ۳۷ میلیون و ۲۷۰ هزار دلار معادل یک‌هزار و ۱۰۲ میلیارد ریال با وزن بیش از ۱۹ میلیون کیلوگرم کالا از آمریکا به کشور وارد شده است. واردات کالاهای آمریکایی در سال ۹۴ در حالی رخ داده که اواخر آذر سال گذشته سازمان توسعه تجارت طی بخشنامه‌ای واردات ۲۲۷ قلم کالای مصرفی از آمریکا را ممنوع اعلام کرده بود که براین اساس محصولات خوراکی مانند چای، برنج، سس، سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار و… در میان این محصولات ممنوع‌الورود وجود داشت

در میان کالاهای وارداتی آمریکایی اجناسی چون: سرکه، نمک، انواع آدامس، آب معدنی، آب گازدار،ماشین‌آلات،گاو شیری، کره، برنج، روغن‌های خوراکی مختلف، مکمل‌های غذایی و دارویی، عطر، لوازم آرایش و پودرهای آرایشی و فرآورده‌های زیبایی، شامپو، نخ دندان، میخ، ابزار مانیکور و پدیکور، یخچال، فریزر، کامپیوتر، تبلت، صفحه کلید، لامپ ، مسواک،. انواع ویتامین‌ها، لوازم بازی برای کودکان، سنگ گچ، جت اسکی، قایق تفریحی و… فرآورده‌های آرایشی، خمیربازی، لوله و شلنگ، تبلت، کامپیوتر، تردمیل و برخی ادوات ورزشی دیگربه چشم میخورد(۶)

دکتر ولی‌پور کارشناس علم اقتصاد در این رابطه میگوید: وقتی به آمار کالاهای وارداتی نگاهی می‌اندازیم متوجه می‌شویم که بیشتر این کالاهای وارداتی را در داخل کشور می‌توانیم تولید کنیم و به این ترتیب از واردات بی‌رویه و خروج ارز از کشور جلوگیری کرده و سرمایه را در داخل کشور به کار ‌بندیم و به این‌گونه، اشتغالزایی را هم برای جوانان و خودکفایی کشور خواهیم داشت.(۷)

قاچاق ویران کننده کالا

در طول سه سال گذشته،قاچاق کالا به شکل بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای رشد داشته است. در این مجال بدنبال این نیستیم که بگوئیم چه کسانی و با ارتباط با چه مناصبی در دولت، به این پدیده شوم و ضد اقتصاد دامن می‌زنند اما آنچه بر همگان مسلم است اینکه،نمی توان بدون داشتن شبکه‌ای منسجم در میان مقامات دولتی،به این حجم گسترده از قاچاق دست زد. دیروز در خبر‌ها ،از کشف هزار تن میوه قاچاق سخن به میان آمده بود! هزار تن میوه قاچاق یعنی یکصد کامیون ده تن! آیا اینکار از عهده چند قاچاقچی خورده پا بر می‌آید یا باید در سیستم گمرک و حمل و نقل و بازرگانی و …. ارتباطات کلان وجود داشته باشد!؟

http://media.jamejamonline.ir/Media/Image/1394/02/28/635675365466559089.jpg

چوب حراج بر سر محصولات داخلی کشاورزی

این وضع اسفبار را بگذارید کنار دفن۱۷۰۰ تن سیب‌زمینی در چند سال قبل و فاسد شدن هزاران تن پرتقال شمال در فروردین  ماه ۹۵.

محاسبات نشان می‌دهد در چند ماه اخیر بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان محصول کشاورزی به علت انبارداری نادرست و عدم توزیع بموقع در بازار، فاسد شده و زیر خاک رفته‌ است.

http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/2/1/1575860_240.jpg

براساس گزارش‌ها و مستنداتی که در چند ماه اخیر درباره امحا یا فساد برخی محصولات منتشر شده، در این مدت هزاران تن برنج، سیب‌زمینی، گندم و در هفته‌های اخیر نیز پرتقال به دلیل سوءمدیریت در انبارداری و تنظیم بازار، فاسد شده و چاره‌ای جز امحای آنها نمانده است(۸)

در همین رابطه مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دفن ۱۷۰۰ تن سیب زمینی در آذر سال گذشته و فاسد شدن هزاران تن پرتقال در فروردین امسال گفت: این اقدامات نشان از بی‌تدبیری مسئولان است.

http://www.daqianus.com/wp-content/uploads/2015/06/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-25-copy.jpg

همچنین رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی با اشاره به حجم قابل توجه میزان ضایعات محصولات کشاورزی در ایران گفت: به استناد ارقام و اطلاعات اعلام شده، اکنون ایران نزدیک به ۳۰ درصد ضایعات محصولات کشاورزی را تجربه می‌کند درحالی که با این رقم می‌توان چند میلیون نفر را خوراک داد یا این‌که ایجاد اشتغال کرد

وی با اشاره به کاهش ۲۵ درصدی صادرات محصولات کشاورزی ایران طی سال ۹۴ تصریح کرد: سال ۹۴، دو میلیون و ۹۶۱ هزار تن محصولات کشاورزی به ارزش یک میلیارد و ۹۰ میلیون دلار صادر شده است، درحالی که سال قبل از آن سه‌میلیون و ۴۱۸ هزار تن محصول با ارزش یک میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به خارج از مرزها ارسال شده بود.(۹)

بی تدبیری دولت تدبیر در بخش مسکن

بسترسازی برای تامین مسکن مورد نیاز مردم ازوظایف دولت است که متاسفانه دردولت یازدهم به آن هیچ توجهی نشد و مسئولان به جای اجرای طرح‌های ساخت مسکن به افزایش رقم وام مسکن خرید خانه آنهم باشرایط سخت بازپرداخت که برای متقاضیان به سختی امکان ‌پذیراست روی آوردند.

http://media.mehrnews.com/old/Original/1391/12/08/IMG08565245.jpg

آخوندی وزیرراه و شهرسازی که در ابتدای شروع کار دولت یازدهم، مسکن مهردولت قبل را طرحی مزخرف! خوانده بود در۳ سال گذشته بارها نسبت به مسکن مهر انتقاداتی رامطرح کرده درحالی که هنوز نتوانسته طرح جایگزین این پروژه را ارائه دهد. طرح مسکن مهر ارزان قیمت علی رغم ایراداتی که در بخش زیرساختها داشت ولی به نظر بسیاری از کارشناسان توانسته بود میلیونها مستاجر را با مبلغ ۱۴ تا ۲۰ میلیون تومان صاحب خانه نماید و شاخه های صنعتی و شغلی فراوانی را در شهرها به خود مشغول نماید و موجب اشتغال و درآمدزایی ده ها رشته ی عمرانی و صنعتی گردد.

متاسفانه دولتمردان دراین مدت نتوانسته‌اند طرح‌های کارشناسی شده و جایگزین مسکن مهر را ارائه دهند درحالی که می‌توانستند به جای انتقادات فراوان، طرح‌هایی مانند مسکن اجتماعی، حمایتی، و… را که مطرح کرده بودند، عملیاتی کنند. ازطرفی اعطای وام‌های ۵۰، ۸۰، ۱۰۰ و ۱۶۰ میلیونی نیز اکنون دردی را دوانمی‌کند به طور مثال اقساط وام ۱۶۰ میلیون تومانی برای زوج‌های خانه اولی با اقساط ۲ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان چگونه قابل باز پرداخت است؟ و بعید است کسی که توانایی پرداخت چنین اقساط سنگینی را داشته باشد، نتواند برای خود خانه ای تهیه نماید!

شرح آنچه در این ۳سال گذشته بر متقاضیان مسکن مهر آمده، مثنوی هفتاد من کاغذ می شود ولیکن نیک می توان از توصیه رهبر معظم انقلاب درخصوص مسکن مهر، به عملکرد دولت در این زمینه پی برد. ایشان در شهریور ماه سال ۹۳ در جمع اعضای هیئت دولت فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد ، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد».

همچنین مواردی چون بالا رفتن آمار واردات قاچاق کالا، واردات کالاهای لوکس مانند خودروهای گرانقیمت آمریکایی، عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، بی برنامگی در بخش کشاورزی و واردات بی معنی و بی رویه میوه ی خارجی علی رغم وجود میوه های مشابه و باکیفیت ایرانی( برای مثال میتوان به خراب شدن هزاران تن محصول پرتقال داخلی در سردخانه ها و دفن هزاران تن سیب زمینی داخلی در سال گذشته اشاره نمود)، پیوند زدن همه ی مشکلات اقتصادی به تحریم و مذاکرات هسته ای و… هم میتواند بخشی دیگراز سردرگمی ها و بی برنامه گی های اقتصادی دولت یازدهم محسوب شود

البته به غیر از بی برنامه گی دولت یازدهم در عرصه اقتصاد که در بالا به آن اشاره شد، عامل دیگری هم وجود دارد که آن هم میتواند از علل بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی کشور به شمار رود و آن اشتباهات محاسباتی مقامات ارشد دولت یازدهم در زمینه توانمندی‌های داخلی است. جریانی در دولت وجود دارد کههیچ اعتقادی به توانمندی های داخلی ندارد. فلان آقای وزیر می‌گوید فلان فناوری پزشکی هشتاد سال دیگر هم به ایران نمی‌رسد! یا وزیر امورخارجه مدعی است : آمریکا اگر به ما حمله نمی‌کند از ترس نیست چون می‌تواند با یک بمب  (البته خود آمریکایی‌ها هم چنین ادعایی نداشته و ندارند!-) توان نظامی ما را منهدم سازد. یا اکبرترکان مشاور ارشد رئیس جمهور قدرت رقابت صنعت ما را در حد قورمه‌سبزی و آبگوشت بزباش میداند.

همچنین نعمت زاد ه وزیر پیر و فرتوت صنعت و معدن، (که عضو هیئت مدیره ۱۹ شرکت بزرگ ده ها میلیاردی میباشد) در جایی میگوید: برای مدیریت اوضاع وخیم اقتصادی، بهتر است که از خارج مدیر وارد کنیم! و…

نتیجه این نوع نگرش‌ها آن است که باید دست روی دست گذاشت و چشم به آن سوی آب دوخت تا بلکه دستی از غرب برون آید و معجزه ای کند!

اما این بی تدبیری و وادادگی های مدیریتی در حوزه اقتصاد کشور، انتقادات و اعتراضات بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی و بعضا حامی دولت را نیز برانگیخته است.

دکتر حسین راغفر اقتصاددان حامی دولت: هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست!

http://www.binanews.ir/wp-content/uploads/2015/04/raghfar.jpg

در همین رابطه، دکترحسین راغفراقتصاددان اصلاح طلب حامی دولت و استاد دانشگاه، اخیرا در مصاحبه با روزنامه آرمان گفته است:«هیچ امیدی به بهبود سیاستهای غلط دولت روحانی نیست!،متاسفانه طی سال های گذشته استخدام‌هایی در داخل دولت صورت گرفت که فاقد توان کارشناسی لازم برای تحلیل مشکلات و معضلات کشور و ارائه راه حل مناسب بودند. باید استفاده از نیروی کار کارشناس در دستور کار دولت قرار گیرد. در غیر این صورت هیچ امیدی به بهبود سیاست های غلط موجود وجود نخواهد داشت.»

عبدالملکی: در دولت یازدهم تعداد فقرا بیشترشد

http://sadid.basijisu.com/wp-content/uploads/photo-gallery/H.Abdolmaleki-Sadid-02.jpg

اما دکتر عبدالملکی استاد دانشگاه تهران در مصاحبه با نسیم میگوید: وقتی پولدارها به طور مستمر پولدارتر میشوند وفقرا و عموم جامعه مرتب درجا میزنند، این مسئله میتواند ناشی از سیاست های اشتباه اقتصادی و بیبرنامگی اقتصادی دولت باشد. همچنین به نظر میرسد جهت گیری سیاستهای اقتصادی دولت به سمت تامین رفاه ثروتمندان است وبه نحوی نیست که تولید و وضعیت توده مردم رشدکنند.

 

صادق زیباکلام: روحانی ۳ سال گذشته نتوانست امسال هم نمی‌تواند اقتصاد را تغییردهد!

http://www.farhangnews.ir/sites/default/files/content/images/story/94-01/31/farhangnews_122892-346348-1429527481.jpg

وی در مصاحبه با روزنامه آرمان با اظهار نگرانی نسبت به سرنوشت روحانی در انتخابات گفت: یکی ازگردنه‌ها وتنگناها وسربالایی‌هایی که رقابت را برای روحانی سخت و دشوار می‌کند، به اقتصاد باز می‌گردد. بنابراین احتمال اینکه ایشان طی ۶ ماه آینده یایک سال آینده (درسال ۹۵) بتواند تغییر و تحول جدید در اقتصاد به وجود آورد اندک است و تصور می‌رود وضعیت اقتصادی یک سال آینده هم کم و بیش مانند وضعیت سه سال گذشته باشد و هیچ علتی وجود ندارد که طی یکسال آینده روحانی بتواند یک تغییر و تحول اساسی در اقتصاد به وجود بیاورد.

وی پس ازاعتراف به ناکارآمدی ۳ ساله دولت درعرصه اقتصاد وپاشنه آشیل معرفی کردن این عرصه خواستار فرافکنی شده و می‌گوید: آقای روحانی چاره‌ای ندارند جزاینکه دربرنامه‌‌های مختلفی که با مردم ارتباط برقرارمی‌کند و به جای اینکه وعده‌‌های امیدوارانه بدهدو مکررا اعلام کند وضعیت اقتصادی کشور باشیب ملایم درحال بهبود است وامیدوارهستیم تاپایان سال۹۵ نرخ تورم تک رقمی شودو…، به جای این‌گونه سخنان، واقعیت‌های تلخ اقتصاد را بازگو و اعلام کند:چه شدکه درکشورحدود هشت میلیون نفر بیکار شده و امروز عامل اصلی رکود در اقتصاد ایران چیست وچه مسائلی سبب شد که انبارهای کارخانه‌ها پر از کالا باشد ولی خریداری برای آن وجود نداشته باشد؟!!

البته آنچه درسخنان زیباکلام مغفول مانده این پرسش است که اگر دولت روحانی ظرف ۴ سال نتوانست کمترین کارآمدی اقتصادی نشان دهد و «یکسال آینده وضعیت اقتصادی مانند۳ سال گذشته خواهد بود»پس چرا باید مردم دوباره دولت ناکارامد فعلی را، برای ۴ سال دیگرتمدیدکنند؟!

دکتر حیدرمستخدمین حسینی: مسئولان بانک مرکزی هشدارهایم نسبت به نقدینگی را نادیده گرفتند.

http://dl.nasimonline.ir/FileRepository/2016/3/15/635936621589594820.jpg

همچنین دکتر حیدرمستخدمین حسینی معاون سابق وزیر اقتصاد  اما آخرین آمار در مورد رشد نقدینگی را هزار هزار میلیارد تومان(یک تریلیون تومان)تا پایان بهمن ۹۴ میداند وی میگوید: سال گذشته نسبت به اینکه نقدینگی در پایان سال ۹۴ به رقم هزار هزار میلیارد تومان می رسد هشدار داده و این موضوع را پیش بینی کرده بودم، اما در همان زمان مسئولان مربوطه در بانک مرکزی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند و آن را تکذیب و اعلام کردند که به هیچ عنوان اینگونه نیست و این موضوع صحت ندارد!

 

انتقادات خاموشی، رئیس سه دهه اتاق بازرگانی ایران، از بی برنامگی دولت

علینقی خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی، در مصاحبه با پایگاه خبری تیتر اذعان میدارد: رونق اقتصادی در سال ۹۵ بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت دارد، ولی به نظر می رسد که این اتفاق رخ نخواهد داد، زیرا در حال حاضر دولت سیاست‌های کامل و سنجیده‌ای را برای رونق اقتصادی کشور ارائه نداده است

وی خاطرنشان میکند: دولت روحانی با وجود گذشت نزدیک به سه سال از عمر خود هنوز کاری برای اقتصاد کشور نکرده و شاهد این هستیم که هنوز اوضاع بانک‌ها درست نشده، سیاست‌های پولی با مشکلات زیادی رو به رو است و سیاست‌های برنامه‌ای دولت هم بسیار ضعیف است و متاسفانه در دولت آقای روحانی مملکت کاملا بی‌برنامه اداره می‌شود.

وی در ادامه میگوید: در حال حاضر هیچ فعال اقتصادی را نمی‌توانید پیدا کنید که از تصمیمات اقتصادی دولت روحانی راضی باشد. روزی نیست که صدای نارضایتی فعالان اقتصادی و یا تولید کنندگان از نقطه ای در کشور بلند نشود.

خاموشی در این گفتگو با اشاره به بی تاثیر بودن برجام بر اقتصاد کشور عنوان میکند: برجام هیچ اثری بر اقتصاد کشور نداشته و اگر صبر کنید متوجه خواهید شد که در سال ۹۵ برجام هم به دادِ تیم اقتصادی دولت یازدهم نخواهد رسید.

وی در پایان این مصاحبه اشاره میکند که: “آمریکا هنوز در زمینه اتصال به سوئیفت و بازگشایی ال‌سی، بازرگانان و شرکتهای ایرانی را اذیت می کند و امروز شاهد سنگ اندازی آنها در این بخشها هستیم. آنها هنوز چوب تحریم را روی زمین نگذاشته اند و به صراحت بانکهای اروپایی را تهدید می کنند که اگر با ایران همکاری کنند باید جریمه های سنگینی را بپردازند”.
البته اشتباهات محاسباتی دولت یازدهم در بخش اقتصاد، محدود به موارد فوق نیست و می‌توان به موارد دیگری نیز اشاره کرد اما پرسش اصلی اینجاست که آیا پس از گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از فرصت دولت، زمان آن نرسیده است که دولت محترم اندکی تامل کرده و دستگاه محاسباتی خود را مورد بازنگری جدی قرار دهد؟! شاید قطعاتی از آن نیاز به تغییر و تعمیر داشته باشد. و شاید هم باید برنامه کلی دستگاه را تغییر داد. البته اگر سوت و کف برخی مشاوران بگذارد صدای ریپ زدن دستگاه به گوش دوستان برسد!

 

 

(۱)سایت خبری مشرق

(۲)نسیم

(۴)شبکه اطلاع رسانی مرصاد

(۵)مشرق

(۶)پایگاه خبری صنعت خشکبار

(۷)همان

۸-جام جم آن لاین

(۹)جام جم آن لاین

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

پدر

 

بنام خدا

سلام.مرحوم شیخ محمودیوسف زاده درسال 1319درروستای طارمسرپایین محله درخانواده ای مذهبی چشم بجهان گشود.پدرش مردی فوق العاده ارزشی ودر زمره تعزیه خوانان منطقه بودوبه جهت امین بودن دربین مردم بعنوان کدخدای ارباب محل مرحوم وحیدخورگامی انتخاب شده بود.

مرحوم شیخ محمودتحصیلات ابتدائی را درروستای جوپشت درجوارمحل طارمسربه اتمام رساندوهمزمان نزدپدربزرگ مادری وپدرقران رافراگرفت سپس به حوزه علمه رشت رفت ودردرس آیت الله ضیابری شرکت می نمود.پس ازچندی به حوزه علمیه آستانه اشرفیه رفت ومدتی را درآنجامشغول فراگیری علوم حوزوی شد.پس از آن به قم هجرت کردوتا مقطع کارشناسی ارشدادامه داد.با واقعه پانزده خردادچهل دوبه رشت بازگشت.وازسال 1346با دریافت پروانه دفترازدواج به این شغل مشغول گردید.

درسال1350بعلت رفتن به سربازی عمویم ؛پدربزرگم(پدرایشان)ازوی خواست تا به روستا بازگرددتاعصای دست اوباشد.اما درمردادهمان سال پدرراازدست دادلکن ازآن پس درروستا درخانه پدری سکنی گزید.البته درکنارخانه پدرچسبیده به آن سالنی را ساخت وبه اتاقی که ازپدرگرفته بوداضافه نمود.

مرحوم شیخ محمودعلاوه برانجام اموردفترازدواج ورفتن به مساجدوتکایا برای انجام اقامه نماز وسخنرانی وروضه اهل بیت ع به کارکشاورزی نیزمشغول شد.بارها شنیدم که میگفت کشاورزی شغل انبیا وامامان معصوم ع است.وهرکس از زوروبازوی خود نان بکاردوبخورد موجب خوشنودی خداوندخواهدشد.درمیان روضه ها از همه بیشترروضه حضرت زهرا س وروضه امام موسی کاظم ع را را دوست داشت ومی خواند.

بتاب ای مه توبرکاشانه من.           که تاریک است امشب خانه من.

بتاب ای مه که من یاورندارم.          عزیزودلبروهمسرندارم.

***************************************************

 

اوبعنوان یک کشاورزتمام عیاربود.چون علاوه برزمین زراعی کشت برنج؛ باغ صیفی جات هم داشت وانواع حبوبات وسبزیجات ودرختان میوه را نیز پرورش داده واز آنها محصول میگرفت. تاجائی که ما از کارزیادی اعتراض میکردیم.اما امروزه متوجه می شویم که چه فکرنابی داشته است.

پرورش مرغ واردک وغاز وسایرماکیان هم از جمله اموری بودکه پدرمرحوم علاقه زیادی به آنها داشت ودر حیاط خانه ما همیشه بیش از یکصدپرنده اهلی بودند.از همه جالبتراینکه چندراس گاوهم داشتیم.ودرطول سال نیازی به خرید.ماست.شیر.دوغ.کره.پنیر.تخم مرغ واردک وغاز وگوشت پرندگان نداشته ودراین مواردخودکفا بودیم.واغلب به همسایه ها هم می دادیم.

ازخصوصیات پدرمرحوم مردمداری بود.مثلا اغلب محلی ها وساکنان محلات دورونزدیک برای انجام عقدازدواج فرزندان خود وجهی پرداخت نکرده یا به حداقلی بسنده می کردند.کسانی هم بودند که آهی دربساط نداشتند می آمدند در زمین کشاورزی ما عوض پول عقدفرزندان خود کارمیکردند.

درزمان قدیم که وضع اقتصادی مردم خوب نبوداغلب مردم روستا درفصول غیرکشت(گدابهار) از کسانیکه وضع مال بهتری داشتند پول قرض میگرفتندودرفصل دروی محصول با ربا آنرا پس می دادند.اما من بارها بچشم خود دیدم که کسانی می آمدند تا از پدرم پول قرض بگیرند.وپدرم نیزبه آنها می داد اما ریالی بیش از آنچه که داده بود نمی گرفت.بارها هم شدعده ای می آمدند تا گاو واسب خود رابفروشند.وپدرم نیزازآنها می خرید وپولش رامی داد ومی گفت پیش خودتان نگهدارید واز آنها استفاده کنید.اگرتوانستیدپول مرابعداز دروی محصول پس بدهیدوگرنه گاویااسب را به من بدهید.ودربعضی مواقع نیز نصف گاو را از صاحبش می خریدونزداو می گذاشت وتمام فوایدوضررش رانیز با هم شریک می کردند.یعنی از شیروماست ودوغ وکره گاو بصورت مساوی استفاده کرده وحتی درصورت تلف شدن گاو هیچگونه خسارتی از صاحب قبلی ونگهدارنده اش طلب نمی کرد.

عده ای نیز بی بضاعت بودندواینها اغلب به خانه یا دفترکارپدرم درشهررفته وپول توجیبی روزانه خودرااز ایشان می گرفتند واین موضوع پس وفاتش برای من آشکارشدوعده زیادی تا سالها بعداز فوت پدر مشتری همیشگی من بودند.

پدرم علاقه زیادی به مهمان داشت.واین اخلاق خوب به ما هم سرایت کرد.اغلب وقتی منزل بود وقتی می دید مهمانی به خانه ما نیامده خودش می آمد جلوی جاده می ایستاد ودست یکی دونفر را می گرفت وبا خود سرسفره می آورد ومی گفت من نمی توانم بدون مهمان غذا بخورم.حتی اگرشده به نان ونمکی یا آب خوردنی باشد.

پدرم از طلاق بیزاربود به همین خاطراز گرفتن دفترطلاق خودداری میکرداما درسالهای آخرعمرش با اصراردوستان آنرگرفت اما آمارازدواج وطلاق به یک به پنجاه هزارمی رسید.یادم می آید که خانواده هایی براثردعوا با هم قهرمی کرده وبه خانه ما می آمدند وپس گفتگوی بسیار سبب آشتی آنها می شدواز اینکاربسیارلذت میبرد.

پدرم بمدت هشت سال کلیه هایش را ازدست داده ودیالیزمی شد.سرانجام درمورخه شانزدهم آذرهشتادپنج روزپنج شنبه بعداز اقامه نماز صبح وگذاشتن چای وصبحانه برای اهل خانه بیکباره حالش منقلب شد وبدیارباقی شتافت.روحش شاد.منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

کارمندانی که برای بانکهای ربوی کارمیکنندحقوقشان حرام است.

خدا هیچ مسلمان و کافری را گرفتار بانک ها نکند
کارمندانی که برای بانک های رباخوار کار می کنند، حقوق شان حرام است
آیت الله عبدالله جوادی آملی

حضرت آیت الله عبدالله جوادی آملی از مراجع تقلید با بیان اینکه خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار بانک های ربوی نکند،گفت: درآمدی که از طریق بانک های ربوی کسب می شود، حرام است.

 

 

به گزارش «انتخاب»، وی  در دیدار استاندار و شهردار قم با بیان اینکه پول و مال به اندازه کشور وجود دارد اما در بانک های ربوی است، اظهار کرد: این بانک ها کمر شکن هستند و خدا هیچ مسلمان و حتی هیچ کافری را گرفتار آنها نکند.

 

وی با بیان اینکه چرا شهرک صنعتی شکوهیه قم و اکثر واحدهای تولیدی قم با ۵۰ درصد تولید فعال هستند، افزود: در حالی که هنر صنایع دستی و فرش های دستباف این شهر حرف اول را در کشور می زند، اکثر مراکز تولیدی شهرک صنعتی شکوهیه به خاطر بانک های ربوی و سودهای سنگین و کمر شکن آنها به حالت تعطیل در آمده اند.

 

آیت الله جوادی آملی اظهار کرد: بانک های ربوی در حال جنگ با ما هستند و هر چقدر هم آدم فریاد می زند باورشان نمی شود، کسب و کار از طریق این بانک ها حرام است.

 

وی افزود: اگر کسی در یک موسسه ای کار کند که کار و در آمد آن حلال است، در نتیجه حقوقی که از آن موسسه می گیرد نیز حلال است، ولی اگر در موسسه ای که کار آن حرام است مشغول به کار باشد در آمدی که از این طریق بدست می آورد نیز حرام است.

 

این مرجع تقلید تصریح کرد: شخصی که یک کارمند بیچاره ای است و در بانکی که ربویی است کار می کند و از طریق گرفتن سود درآمد کسب می کند حقوقی که آن کارمند از آن بانک می گیرد حلال نیست، چرا که حقوق حلال در برابر کار حلال است.

 

آیت الله جوادی آملی گفت: خداوند در سوره بقره، ربا را جنگ با خود اعلام کرده است.

 

وی با تاکید بر اینکه هر گونه در آمدی باید از طریق کار کردن و سرمایه گذاری به شیوه مضاربه بدست بیاید، افزود: اگر پول در خدمت کار و تولید قرار بگیرد، برای خیلی از افرادی که بیکار هستند شغل ایجاد می شود.

 

وی افزود: در حالی که کاشتن و تولید علف به هیچ وجه به کود و سم و همچنین هیچ گونه سواد و دانشی احتیاج ندارد ما با کشتی از برزیل علف وارد کشور می کنیم.

 

آیت الله جوادی آملی در ادامه گفت: قالب این کارگران بیچاره که جنگ را نیز همین ها اداره کردند و خدا نیز خدای همین ها است، شاید ماهی یک بار هم نتوانند از گوشت تغذیه کنند.

 

وی افزود: ما اگر علف را وارد نکنیم و یک کمی عرضه داشته باشیم و اختلاس نداشته باشیم، در نتیجه کار تولید می شود و مشکلاتی از قبیل گرانی، طلاق، اعتیاد و وجود هشت میلیون بیکار در کشور نخواهیم داشت.

 

وی افزود: این تعداد بیکار که تافته های جدا بافته نیستند و هر کدام عضو یک خانواده هستند و هر خانواده ای سه چهار نفر هستند، پس ما هر روز بیش از ۲۵ میلیون ناراضی در خانه ها داریم.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه بودجه هایی که وارد شهر می شود قبل از اینکه خروجی آن را در نظر بگیریم نباید اقدام به هزینه آنها کنیم تصریح کرد: در قم طرح های مختلفی مانند پاساژ زمزم هم اکنون چند سال است که به حال خود رها شده، و این طرح ها که در واقع هر کدام از آنها سرمایه هایی است که انبار شده، به لحاظ استهلاک هزینه های فراوانی را متوجه ما می کند.

 

وی با بیان اینکه هم اکنون در قم چندین طرح سود آور از کار افتاده و نیمه کاره داریم، افزود: شهرداری باید به اندازه سرمایه و اعتبارات داخلی اقدام به اجرای یک طرح کند.

 

آیت الله جوادی آملی همچنین با تاکید بر اهمیت توجه ویژه شهرداری به گسترش و توسعه فضای سبز در شهر قم، افزود: در روایات اسلامی اگر کسی درختی را بکارد و یک سطل آب پای آن بریزد مثل این است که انسان مومن تشنه ای را از مرگ نجات داده است.

 

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد فنی نیست بلکه یک اقتصاد فرهنگی است، افزود: آن موضوع و مطلبی مهم که در بحث ااقتصادی مقاومتی نهفته است، این است که قرآن کریم می خواهد همه مسلمانان از نظر اقتصادی وابسته نباشند.

 

وی با تاکید بر اینکه ما در زمینه اقتصادی باید ایستادگی داشته باشیم و نه ایستادن، افزود: اینکه کسی سر چهار راه در حال گدایی کردن است، در حقیقت نشسته است ولی آن اقتصاد دانی که روی میز خود نشسته است، او ایستاده است.

 

آیت الله جوادی آملی گفت: ملتی که جیب و کیف آن خالی است نشسته است و مقاوم نیست.

 

این مرجع تقلید افزود: قرآن نگفته که مال چیز خوبی است اما فرموده مال مایه دوام و قوام شماست و اگر می خواهید به بیگانه بگویید نه باید جیبتان پر باشد، چون ملت گدا قدرت ایستادن ندارد.

 

وی خاطر نشان کرد: ما در تعبیرات فارسی ادبیات سنگینی مثل قرآن و روایات اهل بیت نداریم لذا به کسی که پول ندارد می گوییم گدا که این اصطلاح بار علمی ندارد اما در زبان عربی به کسی که پول ندارد می گویند فقیر که این بار علمی دارد چون که فقیر به معنای کسی است که ستون فقراتش شکسته و توانایی ایستادن ندارد.

 

این مرجع تقلید همچنین با بیان اینکه ما قرآن را حفظ می کنیم ولی هیچ وقت باور نکردیم که این سخنان حرف های خدا است، گفت: آمریکا واقعا کاری از او ساخته نیست و این سخن را حضرت امام(ره) هیچ وقت به عنوان یک تعارف مطرح نکرد، چرا که نمونه آن را در هشت سال دفاع مقدس دیدیم.

 

آیت الله جوادی آملی با اشاره به شکست آمریکا در جنگ های نیابتی و غیر نیابتی با ایران، تصریح کرد: آمریکایی ها یک سری از روستاییان قبل از کشف کریستف کلمب بودند و هیچ وقت مانند ایران امپراطوری و قدرت علمی نداشتند و بعد از کشف کریستف کلمب افراد مختلفی از اروپا و آسیا و همچنین ایران به آمریکا رفتن، و آن را بوجود آوردند.

 

وی افزود: آمریکا مثل ایران نیست که از یک تمدن غنی و همچنین امپراطوری، دانشمندان و حکمایی مانند بوعلی سینا برخوردار باشد.

 

آیت الله جوادی آملی همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد وحدت در کشور، تصریح کرد: ما باید با هم باشیم و اختلاف نظر کاملا قابل حل است.

خبرگزاری آوای رشت

 

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

نمازاول وقت

بنام خدای هستی

نمازاول وقت

 

بر بالین دوست بیماری عیادت رفته بودیم

پیرمرد شیک و کراوات زده ای هم آنجا حضور داشت

چند دقیقه بعد از ورود ما اذان مغرب گفتند

آقای پیر کراواتی، باشنیدن اذان، درب کیف چرم گرانقیمتش را باز کرد و سجاده اش را درآورد و زودتر از سایرین مشغول خواندن نمازشد.!!

 

برای من جالب بود که یک پیرمرد شیک و صورت تراشیده کراواتی اینطور مقید به نماز اول وقت باشد

بعد از اینکه همه نمازشان را خواندند

من ازاو دلیل نماز خواندن اول وقتش را پرسیدم؟

 

و او هم قضیه نماز و مرحوم شیخ و رضاشاه را برایم تعریف کرد...

در جوانی مدتی ازطرف سردار سپه (رضاشاه) مسئول اجرای طرح تونل کندوان در جاده چالوس بودم

از طرفی پسرم مبتلا به سرطان خون شده بود و دکترهای فرنگ هم جوابش کرده بودند و خلاصه هر لحظه منتظر مرگ بچه ام بودم.!!

روزی خانمم گفت که برای شفای بچه، مشهد برویم و دست به دامن امام رضا(ع) بشویم...

آنموقع من این حرفها را قبول نداشتم اما چون مادر بچه خیلی مضطرب و دل شکسته بود قبول کردم...

رسیدیم مشهد و بچه را بغل کردم و رفتیم وارد صحن حرم که شدیم خانمم خیلی آه و ناله و گریه میکرد...

گفت برویم داخل که من امتناع کردم گفتم همینجا خوبه

بچه را گرفت و گریه کنان داخل ضریح آقا رفت

پیرمردی توجه ام را به خودش جلب کردکه رو زمین نشسته بود وسفره کوچکی که مقداری انجیر و نبات خرد شده در آن دیده میشد مقابلش پهن بود و مردم صف ایستاده بودند و هرکسی مشکلش را به پیرمرد میگفت و او چند انجیر یا مقداری نبات درون دستش میگذاشت و طرف خوشحال و خندان تشکر میکرد و میرفت.!

به خود گفتم ما عجب مردم احمق وساده ای داریم پیرمرد چطور همه را دل خوش كرده آنهم با انجیر و تکه ای نبات..!!

حواسم از خانم و پسرم پرت شده بود و تماشاگر این صحنه بودم که پيرمرد نگاهی به من انداخت و پرسید: حاضری باهم شرطی بگذاریم؟

گفتم: چه شرطی و برای چی؟

شیخ گفت: قول بده در ازاء سلامتی و شفای پسرت یکسال نمازهای یومیه را سروقت اذان بخوانی.!

متعجب شدم که او قضيه مرا از کجا میدانست!؟ كمی فکرکردم دیدم اگر راست بگوید ارزشش را دارد...

خلاصه گفتم: باشه قبوله و با اینکه تا آنزمان نماز نخوانده بودم واصلا قبول نداشتم گفتم: باشه.!

 

همینکه گفتم قبوله آقا، دیدم سروصدای مردم بلند شد و در ازدحام جمعیت یکدفعه دیدم پسرم از لابلای جمعیت بیرون دوید و مردم هم بدنبالش چون شفاء گرفته وخوب شده بود.!!

منهم ازآن موقع طبق قول و قرارم با مرحوم "حسنعلی نخودکی" نمازم را دقیق و سروقت میخوانم.!

 

اما روزی محل اجرای تونل کندوان مشغول کار بودیم که گفتند سردارسپه جهت بازدید در راهه و ترس واضطراب عجیبی همه جا را گرفت چرا که شوخی نبود رضاشاه خیلی جدی و قاطع برخورد میکرد.!

درحال تماشای حرکت کاروان شاه بودیم که اذان ظهرشد مردد بودم بروم نمازم را بخوانم یا صبرکنم بعداز بازدید شاه نمازم را بخوانم

چون به خودم قول داده بودم و به آن پایبند بودم اول وضو گرفتم وایستادم به نماز..

رکعت سوم نمازم سایه رضاشاه را کنارم دیدم و خیلی ترسیده بودم..!!

 

اگر عصبانی میشد یاعمل منو توهین تلقی میکرد کارم تمام بود...

نمازم که تمام شد بلند شدم دیدم درست پشت سرم ایستاده، لذا عذرخواهی کردم وگفتم :

قربان در خدمتگذاری حاضرم

شرمنده ام اگر وقت شما تلف شد و...

 

رضاشاه هم پرسید: مهندس همیشه نماز اول وقت میخوانی!؟

گفتم : قربان از وقتی پسرم شفا گرفت نماز میخوانم چون درحرم امام رضا(ع) شرط کردم

 

رضاشاه نگاهی به همراهانش کرد و با چوب تعلیمی محکم به یکی زد وگفت:

مردیکه پدرسوخته، کسیکه بچه مریضشو امام رضا شفا بده، ونماز اول وقت بخوانه دزد و عوضی نمیشه.!

اونیکه دزده تو پدرسوخته هستی نه این مرد.!

 

بعدها متوجه شدم، آن شخص زیرآب منو زده بود و رضاشاه آمده بود همانجا کارم را یکسره کند اما نمازخواندن من، نظرش را عوض کرده بود و جانم را خریده بود.!!

 

از آن تاریخ دیگرهر جا که باشم اول وقت نمازم را میخوانم و به روح مرحوم" حسنعلی نخودکی" فاتحه و درود میفرستم....

 

(خاطره مهندس گرایلی سازنده تونل کندوان)

 محمدعلی یوسف زاده کارشناس امورفرهنگی

1395/01/24منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

آبراه خزر-خلیج فارس

 

بنام خدا

http://www.snn.ir

خبرگزاری دانشجو

طرح ابر آبراه «خزر-خلیج فارس» روی میز ایران و روسیه/ «ایران رود» آرزوی پتر کبیر را محقق می‌کند؟
کانال «خزر-خلیج فارس» که کارشناسان از آن با عنوان «ایران رود» یاد می کنند، امکان دسترسی شمال اقیانوس اطلس، دریاهای بالتیک، سیاه و آزوف و حوضه های آبی دانوب، ولگا و خزر را به اقیانوس هند میسر می‌سازد. 

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو، طرح احداث کانال «خزر-خلیج فارس» یکی از بزرگترین طرح ها در حوزه کشتیرانی جهان به شمار می رود که از دهه آخر قرن نوزدهم تاکنون در زمره موضوعات مورد گفتگو ایران و روسیه قرار داشته است. اما به دلیل جایگاه ویژه این پروژه در مباحث اقتصادی، سیاسی و امنیتی دو کشور، میزان سطح روابط ایران و روسیه بر توقف و یا پیگیری آن نقش تعیین کننده ای داشته است.

 

سرگذشتی به بلندای تاریخ

در واقع اگر برخی از جغرافی دانان و تاریخ نویسان، قدمت ایجاد یک کانال آبی بین دریای شمال و جنوب ایران را به تلاش دریانوردان نیروی دریایی سلسله هخامنشیان و داریوش بزرگ نسبت می دهند اما اولین طرح ابداعی ثبت شده در این راستا توسط مهندسان روسی در دهه 90 میلادی قرن نوزدهم ارائه شد. آنها در نظر داشتن با عملیاتی کردن این آبراهه کوتاه ترین راه دسترسی روسیه به اقیانوس هند را فراهم کنند.

 

از این رو از همان ابتدای اهمیت اتصال دریای خزر به خلیج فارس برای روس ها، علاوه بر اجرای وصیت پطر کبیر در دستیابی روسیه به آبهای گرم، اقدامی برای کاهش وابستگی این کشور به تنگه های «بسفر» و «داردانل» ترکیه در حوزه واردات و صادرات کالا محسوب می شد. بر این اساس اجرایی شدن کانال مذکور تاثیری مستقیم در کنش های سیاست خارجی روسیه در محیط بین الملل می گذاشت و آسیب پذیری این کشور را در حوزه های اقتصادی و نظامی از جانب ترکیه کم می کرد.

 

زیرا تنگه های «بسفر» و «داردانل» ضمن آنکه نقش کریدورهای اقتصادی را برای کشورهای همجوار آن بازی می کردند، مسیری برای لشکرکشی نظامی علیه روسیه نیز به شمار می آمدند؛ چنانکه در طول تاریخ مهاجمان بارها تحت حمایت ترکیه خود را از طریق این تنگه ها به دریای سیاه و سپس سواحل روسیه رسانده اند. به همین دلیل حفط وابستگی مسکو به این مسیر، به ویژه در دوران جنگ سرد یکی از اهداف استراتژیک غرب محسوب می شد.

 

با توجه این نکات بود که آمریکا در سال 1997، طرح اتصال دریای خزر به خلیج فارس را در فهرست تحریم های خود علیه ایران قرار داد. بر این اساس شرکت ها و کشورهایی که در نظر داشتند در این پروژه به ایران کمک کنند، به مجازات های مالی و اقتصادی گرفتار شدند. در واقع تاثیرگذاری وابستگی روسیه به مسیر آبی ترکیه در رقابت مسکو با واشنگتن تا اندازه ای است که هنوز آمریکا به طور واضح مشخص نکرده است لغو تحریم های علیه ایران پس از توافق هسته ای، باعث از بین رفتن ممنوعیت مشارکت شرکت های خارجی در این پروژه خواهد شد یا خیر.

 

بر این اساس امروزه مقامات کرملین به منظور کاهش نفوذپذیری روسیه در برابر سیاست های آمریکا و متحدانش و افزایش قدرت مانور در محیط بین الملل، همچون یکصد سال گذشته در هر زمانی بحث احداث این کانال را با ایران مطرح می کنند و تلاش دارند مسئولین کشورمان را به این امر مجاب سازند.

 

تاریخچه تلاش روسیه و ایران برای عملیاتی کردن این پروژه به اواخر قرن نوزدهم و تشکیل کمیسیون مشترک دو کشور بر می گردد. کمیسیونی که عملا کار خود را در سال 1904 آغاز کرد اما همان طور که انتظار می رفت طرفین نتوانستند در مورد رژیم حقوقی پروژه و کانال به توافق برسند.

 

در آن دوران روسیه بر اصل حاکمیت فراسرزمینی مانند حاکمیتی که آمریکا و انگلیس بر کانال های پاناما و سوئز اعمال می کردند، اصرار داشت، اما ایران این مساله را با حاکمیت ملی خود در منافات می دید. در همین حال پیشنهاد وضع رژیم مالکیت مشترک در استفاده از کانال ( مدیریت مشترک با سهم مساوی) از سوی ایران، روسیه را نیز متقاعد نکرد. زیرا روس ها برای پذیرش این رژیم حقوقی نیازمند روابط نزدیکتر و حمایت بین المللی بیشتر از ایران بود.

 

از این رو تاریخ یک قرن گذشته نشان می دهد مطرح احداث این کانال و شدت و ضعف در پیگیری آن از سوی روس ها، با منافع و شرایط آن برهه تاریخی روسیه انطباق کامل داشته است. چناکنه هر زمان تقابل روس ها با غرب بیشتر می شده، اجرای آن در دستور رهبران این کشور در مذاکرات با مقامات ایرانی قرار می گرفته است.

 

تا پیش از وقوع جنگ جهانی اول بحث اجرای پروژه، موضوع مهمی در روابط ایران و روسیه بود اما در نتیجه این جنگ و عادی سازی روابط ترکیه با روسیه شوروی، لزوم پیگیری آن از سوی روس ها از بین رفت. اما همزمان با فوت آتاتورک و افزایش جهت گیری های پان ترکیسم در ترکیه، تقابل دو کشور شدت یافت. این در حالی بود که حداقل 50٪ از حجم سالانه صادرات نفت شوروی از این مسیر منتقل می شد.

 

در همین زمان که مصادف با سال های اولیه حکومت محمد رضا پهلوی بر ایران است، هر زمان هیات های سیاسی ایران و روسیه با یکدیگر دیدار می کنند، در مورد کانال شمال-جنوب نیز به بحث می پردازند. ولی در نهایت چرخش حکومت پهلوی به سمت آمریکا و گرایش به بلوک غرب، منجر به آن شد تا تهران جرات نکند اجرای این پروژه را در برنامه های خود بگذارد. زیرا در اواخر دوران حکومت پهلوی، هفتاد درصد صادرات نفت ایران به آمریکا بود . 40 درصد سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز توسط سرمایه داران آمریکایی صورت گرفته بود. همچنین دست کم 60 درصد نیازهای نیروهای مسلح ایران از سوی ایالات متحده تامین می شد و این رقم در کنار نقش 25 درصدی سایر اعضای ناتو در فروش سلاح به ایران، وابستگی کشور را به غرب بیش از پیش کرده بود.

 

از این رو با انقلاب در ایران و خلع قدرت پهلوی، احداث این کانال از سوی روسیه مجددا مطرح شد. زیرا در آن زمان این مسیر آبی در راستای مقابله روس ها با فعالیت های ناتو و آمریکا می توانست فوق العاده سودمند باشد. اگرچه جنگ ایران و عراق، اجرای آن را بازهم برای دوره نامحدودی به تعویق انداخت.

 

تا آنکه در ابتدای قرن بیست و یک، در مذاکرات کمسیون مشترک تجاری روسیه و ایران، تهران در رابطه با نحوه سرمایه گذاری احداث کانال و همچنین ساخت کشتی های باری و تجهیزات اضافی دریایی برای به کارگیری در این آبراه، به مسکو پیشنهاد کرد.

 

از این رو در حال حاضر این پروژه در اولویت تهران قرار دارد و طبق اظهارت اخیر مهدی سنایی، سفیر ایران در روسیه، این طرح در دست بررسی است. مسئله دیگری که بر اهمیت این طرح می‌افزاید، این است که کانال «خزر-خلیج فارس» علاوه بر روسیه، دیگر کشورهای شوروی سابق و اروپا را به اقیانوس هند متصل کند. همچنین این مسیر تا دو برابر از مسیر فعلی تنگه های ترکیه، کوتاه تر است که باعث کاهش هزینه های اقتصادی حمل و نقل می شود. لذا نه تنها ایرانی ها بلکه خارجی ها نیز تلاش دارند این طرح نهایی شود.

 

یک ابر آبراه تاریخی

کانال کشتیرانی «خزر-خلیج فارس» که کارشناسان ایرانی از آن تحت عنوان  «ایران رود» یاد می کنند، با عبور کامل از خاک کشورمان، امکان دسترسی شمال اقیانوس اطلس، دریاهای بالتیک، سیاه و آزوف و همچنین حوضه های آبی دانوب، ولگا و خزر را به اقیانوس هند میسر می‌سازد.

 

طول این آبراه بین ۱۴۶۵ کیلومتر تا ۱۶۰۰ کیلومتر برآورده شده ‌است. با توجه اینکه سطح دریای خزر 28 متر پایین تر از سطح دریای ازاد است باید در مسیر کانال، تالاب هایی برای جلوگیری از سرازیر شدن آب دریای آزاد به خزر ساخته شود. همچنین برآورد ژرفای این کانال باید 500 متر و پنهای آن 1000 متر باشد تا امکان رفت و آمد دوسویه کشتی های بزرگ از جمله نفت کش امکان پذیر شود.

 

سرمایه گذاری مورد نیاز این طرح، 10 میلیارد دلار و زمان بازدهی کامل پروژه، 5 سال پس از بهره بردای آن، پیش بینی شده است. درآمدهای حق ترانزیتی روسیه و ایران از سال سوم و چهارم پس از اجرایی شدن، آغاز خواهد شد که بر این اساس سهم روسیه بین 1.2 تا 1.4 میلیارد دلار و سهم ایران بین 1.4 تا 1.6 میلیارد دلار است.

 

بر پایه بررسی‌های جغرافیائی و زمین‌شناسی دو مسیر برای آبراه پیشنهاد می‌شود: شروع مسیر از خلیج کوچک واقع در باختر خلیج چابهار به سوی شمال آغاز و پس از گذشتن از کنار شهر بم، کویر لوت را گذرانده، از کنار کویر نمک و شهر طبس به سوی شمال عبور نموده در حوالی ۱۳۰ کیلومتری شرق شاهرود به سوی شمال غرب متمایل شده و پس از گذشتن از کنار گرگان به بندر ترکمن در دریای خزر می‌رسد.

 

مسیر دوم از ناحیه میان چابهار و بندر جاسک آغاز و پس از گذر از کنار شهر بم هم‌چون مسیر شماره یک تا طبس رفته و آن‌گاه به سوی شمال شرقی رفته به فاصله ۵۰ کیلومتری جنوب غربی از شهر سمنان گذشته و در فاصله ۱۰۰ کیلومتر شرق تهران از میان رشته‌کوه البرز به شهر ساری رسیده و با گردش به سوی شرق به بندر ترکمن خاتمه می‌یابد.

 

با این همه طرح احداث کانال مذکور در داخل ایران موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان این طرح بر این باورند این مسیر نه تنها به عنوان یک کریدور حمل و نقل، بلکه به عنوان منبع آب شیرین مناطق خشک مرکزی ایران، ضرورت دارد. زیرا با عبور کانالی به عمق 500 متر و طول بیش از 1500 کیلومتر، آب و هوای اطراف آن بر اثر ریزش های ناشی از تبخیر آب کانال تغییر می کند. در نتیجه این روند، می تواند مانع ادامه روند کویری شدن ایران شود. ضمن آنکه با احداث این آبراهه می توان از بخش عظیمی از زمین های کویری کشور استفاده کرد. در واقع آوردن آب به کویر زمینه ساز پا گرفتن کشاورزی و آبادانی، ساختن بندر آزاد بازرگانی، راه‌های ارتباطی و برقراری ارتباط با دنیای بیرون از کویر خواهد بود.

 

همچنین این طرح هزینه های ناشی از حمل و نقل داخلی کالا را با کاهش شدیدی روبرو می کند. زیرا حمل و نقل دریایی یکی از ارزان ترین راه های ترانزیت کالا محسوب می شود. ضمن آنکه هر بار که کشتی‌های حامل نفت و گاز و سایر کالاهای ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان، روسیه و افغانستان و یا هر کشتی دیگر از این آبراه گذر می‌کند مبلغ قابل توجهی به ایران پرداخت می شود که قابل مقایسه با حق ترانزیت کانال سوئز خواهد بود. از این رو با اجرای این طرح ایران به یک منبع درآمد همیشگی دست می یابد.

 

براین اساس کانال مذکور باعث خنثی یا کم اهمیت ساختن طرح انتقال نفت و گاز از زیر دریای خزر می شود که در نهایت به افزایش وزن سیاسی ایران در منطقه و معادلات جهانی منجر خواهد شد. زیرا امکان دست یابی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به آبهای آزاد را فراهم می کند.

 

از دیگر مزایای این طرح ایجاد اشتغال برای دو میلیون نفر در داخل است. زیرا اجرای این کانال نیازمند به کارگیری متخصصان و افراد تحصیل کرده خواهد بود. همچنین در نتیجه گسترش صنعت کشتیرانی، پرورش ماهی و شیلات، پروژه های تولید برق و آبرسانی، ایجاد کشاورزی در مسیر کانال و خدماتی از قبیل راه اندازی فرودگاه ها و بنادر ترازیتی در طول مسیر مذکور، نیروی کار داخل به کار گمارده می شوند.

 

علاوه بر این موافقان این طرح، بر امکان تولید و دستیابی به آب آشامیدنی، فراهم آوردن راه‌های آبرسانی و مبارزه با خشکسالی تاکید دارند.

 

مخالفان چه می‌گویند؟

 اما در مقابل مخالفان اجرای کانال خزر-خلیج فارس معتقدند این پروژه اجرا شدنی نیست. در این رابطه کارشناسان عنوان می کنند سطح دریای خزر 28 متر پایین تر از از سطح آبهای آزاد (خلیج فارس) است و مسیر شمال-جنوب ایران با بیش از 2 هزار کیلومتر فاصله دارای پستیها و بلندیهای زیادی مانند ارتفاعات البرز و پستی های دشت کویر و دشت لوت است. به طوری که به دلیل اختلاف ارتفاع زیاد دریای شمال و جنوب، کشتی باید یک‌هزار و ۷۰ متر از کوه البرز بالا برود که این کار در دنیایی که کشتی تنها 30 متر بالا می رود شدنی نیست. از این رو برای حل این مشکل ناگزیر خواهند بود در مسیر سربالایی این کانال در چندین منطقه آبگیرهای بزرگی احداث شود تا از سرریز شدن آب کانال جلوگیری کنند. در حالی که مسیرهایی با این خصوصیات، مانند کناره های البرز، انبوهی از جمعیت را در خود جای داده که در صورت اجرای این طرح باید زمینها و خانه های اطراف پروژه تخلیه شود.

 

ضمن آنکه ایجاد آبگیر باعث افزایش آسیب خطر زلزله خواهد شد، مانند آنچه که در داغستان یا منطقه «مینگه چویر» قفقار اتفاق افتاد. در حالت عادی، ایجاد آبگیر باعث می شود سالانه تا 300 زمین لرزه با مقیاس پایین در منطقه اتفاق افتد که اگر این منطقه مانند مناطق شمالی ایران زلزله خیز نیز باشد، باید ریسکهای ایجاد آبگیرهای بزرگ به دقت در نظر گرفته شود.

 

از دیگر دلایل مخالفان تاکید بر مساله انتقال حجم عظیمی از آب خزر به این کانال است که علاوه بر ایران، چهار کشور دیگر بر این دریا حق حاکمیت دارند. در واقع مخالفان طرح بیان می کنند ایجاد یک کانال برای عبور کشتیهای کوچک حداقل 5 متر ارتفاع و 100 متر عرض لازم دارد و با توجه به طول این کانال که بیشتر از 1500 کیلومتر خواهد بود، نیاز به حداقل یک دهم حجم آب رودخانه ولگای روسیه است. رودخانه ای که در حال حاضر 85 درصد آب خزر را تامین می کند. براین اساس با توجه به عبور کانال از خاک کشورمان، این احتمال که همسایه های شمالی ایران با این پروژه موافق نباشند، زیاد است.

 

از دیگر دلایل مخالفان، رد مفید بودن ایده انتقال 500 میلیون متر مکعب آب دریای خزر و شیرین کردن آن برای استان های مرکزی است. طبق این نظر شوری آب دریاچه خزر 13 میلی گرم در هر لیتر است که قابل استفاده در مصارف خانگی، کشاورزی و صنعتی نیست و شیرین کردن آن هم صرفه اقتصادی هم ندارد.

 

یک تصمیم راهبردی برای روس‌ها

با این همه، در کنار بررسی علمی و غیر جناحی طرح احداث کانال خزر-خلیج فارس از سوی کارشناسان داخلی و بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصان خارجی، باید بحث وجود جریان های سیاسی بین المللی را نیز در نظر گرفت. اگر در بازه زمانی کنونی روس ها بسیار مشتاق به آغاز این پروژه هستند باید این مساله را مورد توجه قرار داد که مسکو در حال حاضر با ترکیه و غرب دچار اختلافاتی شده که گریبان اقتصاد این کشور را نیز گرفته است.

 

روسیه در چند سال اخیر و تحت حاکمیت ولادمیر پوتین تلاش دارد تا مجددا اقتدار قدرت نمایی اتحاد جماهیر شوروی در برابر آمریکا را بازیابد. این کشور پس از یک دهه افول قدرت سیاسی و اقتصادی، اکنون درصدد آن است تا با قدرت نمایی در بحران هایی مانند اوکراین، سوریه، آسیای میانه و قفقاز تبدیل به رقیبی در برابر غرب شود. از سویی اختلافات روسیه و ترکیه در بحران سوریه، آنها به در مقابل هم قرار داد و باعث شد روابط اقتصادی دو کشور تحت تاثیر قرار گیرد.

 

اگرچه اخیرا آنکارا تلاش کرده است با وساطت کشورهای ثالث روابط با مسکو را احیا سازد اما کرملین می داند به رغم بهبود روابط با ترکیه، تغییر چندانی در سیاست های کلی ترکیه رخ نخواهد داد. زیرا این کشور متحد آمریکا و یکی از اعضای ناتو است که پایگاه های نظامی آن هم اکنون در اختیار غرب است.

 

بر این اساس تاکید ویژه روس ها بر احداث این کانال، در حال حاضر با منافع استراتژیک این کشور در بلند مدت ارتباط دارد. از این رو مقامات ایران باید در مورد منافع ملی کشور و اهداف روسیه در این مساله به طور دقیق جوانب را بررسی کنند.

 منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است